PRAVILA I PROPISI EVROPSKOG FESTIVALA TELEVIZIJSKOG STVARALAŠTVA ZA DECU
RASTIMO ZAJEDNO

I
OPŠTI USLOVI I PRAVILA

 

1. Osnivač i organizator Evropskog festivala televizijskog stvaralaštva za decu RASTIMO ZAJEDNO je udruženje za muzičko i dramsko stvaralaštvo Art Beat Centar.

2. Suorganizator Evropskog festivala televizijskog stvaralaštva za decu RASTIMO ZAJEDNO je Javna medijska ustanova Radio-Televizije Srbije.

3. Festival će biti održan u novembru 2023. godine u Beogradu. Trajanje festivala je 3 dana.

4. Festival će biti održan u konvencinalnoj formi, u bioskopskoj sali i prostorijama Pozorišta lutaka Pinokio, u Beogradu. U slučaju bilo kakvih epidemioloških restrikcija koje se odnose na javna okupljanja, organizatori se obavezuju da će sprovoditi mere u skladu sa odlukama nadležnih institucija Republike Srbije. U slučaju zabrane okupljanja na javnim mestima, festival će biti organizovan u formi striminga, na sajtu festivala.

5. Cilj festivala je prezentovanje televizijskih emisija i serijala za decu i mlade, domaće, evropske i regionalne produkcije u kategorijama:

– igrano

– dokumentarno

– animirano u kombinaciji sa prethodna dva

– kolažnog tipa

6. Izabrane produkcije, koje budu selektovane u procesu predselekcije, biće prikazane u okviru glavnog programa festivala, u bioskopskoj sali Pozorišta lutaka Pinokio,pod uslovima koji su navedeni u tački II ovog pravilnika.

7. Festival je takmičarskog karaktera.

II
USLOVI UČEŠĆA

 

– Učesnici festivala:
I Svojim produkcijama treba da se obraćaju široj publici i da zadovolje kriterijume stalnog razvoja publike.
II Prijavljuju proizvedeni sadržaj koji mora da bude inovativan.
III Moraju prezentovati sadržaj koji je edukativan.
IV Prijavljuju sadržaj koji je produciran, koproduciran ili podržan od strane javnih emitera zemalja iz kojih dolaze, ili sadržajem produkcija koje su emitovane od strane javnih emitera.
V Prijavljuju proizvedene sadržaje koji su premijerno emitovani ili će biti emitovani u periodu od 01.01.2022.god. – 31.12.2023.god.

– Prijavu mogu da podnesu:
I Javni servisi zemalja učesnica.
II Nezavisne Evropske produkcije čiji su sadržaji emitovani na evropskim јavnim servisima.
III Sadržaji koji su nastali u koprodukciji evropskih javnih emitera i evropskih nezavisnih produkcija.
IV Gore navedene produkcije koje su sa proizvedenim sadržajem već učestvovale ili bile nagrađivane na drugim festivalima i revijama.

– Prijave mogu da se podnesu u kategorijama:
– za decu do 6 godina
– za decu od 7 do 10 godina
– za decu od 11 do 15 godina

Aplikanti mogu prijaviti po JEDAN sadržaj u svakoj kategoriji

– Prijava mora da sadrži:
I Sinopsis sadržaja za prikazivanje na engleskom jeziku.
II Biografiju reditelja i odabranih autora sadržaja za prikazivanje na engleskom jeziku.
III Video fajl u mp4 formatu i URL link (sa titlom na engleskom jezik).
IV URL link trejlera sa titlom na engleski jezik.
V Dijalog listu na engleskom jeziku.
VI Najmanje tri fotografije iz procesa produkcije sadržaja za prikazivanje (uključujući i ime autora fotografija).
VII Fotografije autora (uključujući ime autora fotografija).

Prijave poslati do 10. oktobra 2023. godine.

– Aplikanti snose punu odgovornost za istinitost informacija navedenih u prijavi:
I Prijavom garantuju da su vlasnici autorskih i srodnih prava na sadržaj.
II Svojom prijavom, dozvoljavaju organizatorima festivala da javno prikazuje sadržaj sa kojim se aplikant prijavio za učešće.
III Svojom prijavom, aplikanti daju svoj pristanak na javno prikazivanje i korišćenje fotografija učesnika (autora, umetnika, reditelja, glumaca…itd.), kao i korišćenje fotografija i video materijala nastalih u trenutku održavanja festivala u svrhu promocije festivala.
IV Pristanak nije ograničen vremenski ni teritorijalno.

Podnošenje prijave je besplatno.

III
SELEKCIJA

 

1. Da bi ušao u proces selekcije, aplikant mora poslati prijavu u roku propisanom delu USLOVI UČEŠĆA, sa pratećim dokumentima propisanim u delu USLOVI UČEŠĆA i fajlom ili linkom na fajl sa sadržajem za emitovanje na youtube ili vimeo, zaštićen lozinkom. Lozinku je potrebno dostaviti organizatorima festivala preko sajta www.rastimozajedno.rts.rs. Aplikant je odgovoran za dostupnost sadržaja za emitovanje na URL adresi i obezbeđuje dostupnost na linku tokom celokupnog vremena trajanja festivala.

2. Produkcije koje prođu proces selekcije i kvalifikuju se za ucešće na festivalu dužni su da dostave do datuma navedenog u mejlu organizatora, koji će biti upućen produkcijama nakon završenog procesa selekcije, na FTP server koji će im biti dostavljen mejlom:
– Sadržaj za emitovanje u FULL HD kvalitetu u formatu – mp4 H264 fajl

3. Kada organizator potvrdi učestvovanje produkcije na festivalu,ne može se povući učešće na programu festivala nakon 10. oktobra 2023. godine.

4. Prijava za festival se sastoji od interaktivnog onlajn obrasca.

5. Zabranjeno je i predstavlja povredu Prava i Regulativa prijavljivanje produkcija čiji sadržaj je u suprotnosti sa zakonom i javnim moralom, a posebno sadržaj koji je rasistički, ksenofobičan, propagira pirateriju, hakerske tehnike i druge materijale slične ovakvom sadržaju.

6. Organizator imenuje selekcioni tim (u nastavku pravilnika TIM ZA SELEKCIJU) koji vrši selekciju u svakoj kategoriji među prijavljenim produkcijama.

7. TIM ZA SELEKCIJU vrši evaluaciju produkcija koje ispunjavaju ciljeve festivala iz sekcija I i II.

8. TIM ZA SELEKCIJU će izabrati produkcije koje ispunjavaju formalne uslove festivala i koje su predstavile sadržaj visokog edukativnog nivoa, produkcije i umetničke vrednosti.

9. Odluka TIMA ZA SELEKCIJU je tajna. Odluke TIMA ZA SELEKCIJU koje se odnose na izabrane produkcije su finalne i nisu podložne žalbama, a organizator nije u obavezi da obezbedi objašnjenja koje se tiču odluka TIMA ZA SELEKCIJU.

10. Aplikanti će biti obavešteni o prihvatanju ili odbijanju produkcija od strane festivala kada TIM ZA SELEKCIJU donese odluku i to putem mejla.

11. Svaka produkcija prijavljena na festival razmatraće se pojedinačno.

12. TIM ZA SELEKCIJU pratiće sledeće kriterijume prilikom procesa evaluacije produkcija:
I Kompatibilnost teme sadržaja sa ciljevima festivala.
II Vrednost produkcije u odnosu na misiju javnog emitera.
III Originalnost pristupa temi i ideja produkcije.
IV Vrednost sadržaja produkcije.
V Umetnička vrednost produkcije.

IV
PRIJAVA

 

Samom prijavom za učešće na festivalu aplikant potvrđuje da je:
I Pročitao Opšte uslove i pravila festivala i da ih bezrezevno prihvata.
II Ima ovlašćenje za prijavljivanje sadržaja na festival i da snosi punu pravnu odgovornost za svoje postupke u slučaju da nije ovlašćen za prijavljivanje sadržaja na festival ili ukoliko se utvrdi da su narušena autorska prava ili lična prava treće strane. U slučaju pravnih potraživanja treće strane prema organizatoru, aplikant preuzima ta potraživanja na sebe i oslobađa organizatora bilo kakve odgovornosti.
III Odgovoran za sve potencijalne pravne nedostatke nastale tokom proizvodnje sadržaja i izjavljuje da sadržaj ne podleže nikakvom založnom pravu ili teretu.
IV Da će u potpunosti pokriti sve troškove pripreme i prijave sadržaja za festival.

V
ŽIRI

 

1. Organizator imenuje članove internacionalnog žirija koji reprezentuje javne emitere iz Evrope i Srbije. Članovi žirija su kvalifikovani pojedinci izabrani među ekspertima iz perspektive kategorija festivala.

2. Žiri čini minimum 3 člana.

3. Žiri će izabrati pobednike festivala u svakoj kategoriji i dodeliće nagrade u skladu sa sekcijom VI.

4. Žiri će izvršiti evaluaciju produkcija koje su izabrane u program festivala, a ispunjavaju Opšte uslove i pravila i izabrane su tokom selekcije u skladu sa pravilima u sekciji III.

5. Glasanje žirija je tajno. Odluka žirija je finalna i nije podložna žalbi, a organizator nije u obavezi da obrazlaže odluku žirija.

6. Individualne odluke članova žirija biće prosleđene predsedavajućem članu žirija, koga biraju članovi između sebe.

7. Žiri donosi odluku u pisanoj formi većinom glasova. Usvajanje odluke biće potvrđeno potpisom predsedavajućeg člana žirija. Svaki član žirija ima pravo na jedan glas po kategoriji. U slučaju izjednačenog rezultata, odlučuje glas predsedavajućeg člana žirija.

8. Odluke koje proizilaze iz tačke V, mogu biti usvojene ako je prisutno najmanje 50% članova žirija plus jedan član na sastanku.

9. Pobednici će biti proglašeni na ceremoniji svečanog zatvaranja festivala.

VI
NAGRADE

 

1. Organizator obezbeđuje po jednu nagradu u svakoj kategoriji, za prvo mesto, koja će biti uručena od strane menadžmenta sponzora festivala ili njihovih prezentera.

2. Nagrade uključuju statue za prvo mesto. Nagrada za određenu produkciju biće dodeljena aplikantu.

3. Organizator omogućava specijalnu nagradu u formi koju određuje organizator.

4. Organizator zadržava pravo da ne dodeli specijalnu nagradu festivala.

5. Organizator obezbeđuje mogućnost emitovanja nagrađenih sadržaja na kanalima Javne medijske ustanove Radio-Televizije Srbije, ukoliko autori sadržaja daju svoj pristanak.

VII
ZAVRŠNE ODREDBE

 

1. Odluke organizatora su finalne i nisu podložne žаlbama.

2. Aplikanti i organizatori će tokom trajanja festivala komunicirati putem mejla. Mejl za komunikaciju sa organizatorom rastimozajedno@rts.rs

3. Organizator zadržava pravo da promeni Opšte uslove i pravila čak i tokom trajanja festivala, ali se te promene neće odnositi na uslove učešća i učešće na festivalu. Informacije i izmene će biti objavljene na vebsajtu festivala. Izmene će stupiti na snagu danom objavljivanja.

4. Nepoštovanje Opštih uslova i pravila od strane aplikanata ce rezultirati njihovim isključenjem sa festivala.

5. Finalna interpretacija Opštih uslova i pravilnika je na organizatoru.

6. Opšti uslovi i pravila su u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.

7. U slučajevima koji nisu pokriveni Opštim uslovima i pravilima nadležne su institucije Republike Srbije.

8. Opšti uslovi i pravila su obezbeđeni na dva jezika: srpskom i engleskom.